Výskum je budúcnosťou

Inteligentnými riešeniami pomáhame vede.

Späť na výskum

Momentálny stav

II. etapa

Prijímateľ

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Obdobie realizácie projektu

01/2019 - 06/2023

Partneri

Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
MindIT, s.r.o.
Univerzita Komenského v Bratislave

Miesta realizácie

Banská Bystrica
Nitra
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Logo partnera

Centrum pre biomedicínsky výskum - BIOMEDIRES - II. Etapa

Výskum

Výskumno-vývojový zámer je orientovaný na výskum nových inovatívnych diagnostických a prognostických markerov a terapeutických cieľov v oblasti nádorových ochorení žien, so zameraním sa primárne na endometriálny karcinóm a chorobné zmeny krčka maternice s využitím moderného multidisciplinárneho prístupu (okrem klasického biomedicínskeho zamerania sú využívané aj výskumné prístupy v oblasti materiálového výskumu/senzorov a moderných informačných technológií) a vzájomnou integráciou výsledkov výskumu a vývoja.

Postup výskumu

Projekt je založený na multidisciplinárnom prístupe pri analýze potenciálnych markerov nádoru endometria. Know-how MGA aj jeho partnerov je predpokladom pre úspešnú integráciu tak klinických, histomorfologických, imunohistochemických, genetických, genomických, proteomických ako aj glykomických analýz. V projekte taktiež využívame nové prístupy na báze inovatívnych biotechnológií (biosenzory). Pomocou nich predpokladáme zavedenie jednoduchej metódy na analýzu zloženia mikroprostredia pomocou zmien tlaku intersticiálnej tekutiny nádoru. Očakávaná šírka dát vyžaduje následnú inteligentnú počítačovú analýzu. Výsledkom takejto analýzy by mal byť prediktívny model správania sa nádoru. Analýza premorenosti populácie HPV umožní lepšie pochopenie stavu slovenskej populácie, čo je dôležité pre procesy zavádzania očkovania v súčasnosti. Aplikácia nízkodimenzionálnych nanoobjektov v biomedicíne je interdisciplinárna problematika, kombinuje nanotechnológie, nanovedu a materiálovú vedu s chémiou, biomedicínou a onkológiou. Predložený projekt prináša aj vklad z oblasti nanotechnológie, nanovedy a materiálovej vedy vrátane pokročilých experimentálnych metód.

Cieľ projektu

Hlavným vedeckým cieľom projektu je identifikácia markerov s vysokým potenciálom využitia v diagnostickej praxi v zdravotníctve, s potenciálom zlepšiť diagnostiku, prognostické hodnotenie, ako aj identifikovať potenciálne nové terapeutické ciele pacientov.

Pomocou optimalizácie diagnostiky najčastejších nádorov maternice s využitím moderných diagnostických a laboratórnych postupov, s ohľadom na možné využitie v neinvazívnej diagnostike a s ohľadom na identifikáciu hereditárnych foriem nádorov je dlhodobým cieľom zníženie incidencie a mortality tretej najčastejšej nádorovej choroby u žien. Ďalším vedeckým cieľom projektu je aj vytvorenie modelu vzniku, správania sa, prognózy a reakcie na terapiu endometriálneho karcinómu.

© 2020 MindIT s.r.o. | Created by AdVision | Design by Dataconcept